Our Focus

คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและความต้องการของผู้บริโภค ให้รองรับกับกลยุทธ์การพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ

จากแนวโน้มการแข่งขันทางธรุกิจของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ขยายตัวมากขึ้นและการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่แปรเปลี่ยนไปอย่าง รวดเร็ว รวมถึงความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของผู้บริโภคส่งผลให้ บริษัทฯ ปรับแนวทางการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในด้านกระบวนการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่เพิ่มคุณค่าในเชิงพาณิชย์ โดยคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมทั้งสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholders) ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และรองรับกับกลยุทธ์ของประเทศใน การพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Thailand’s Eastern Economic Corridor: EEC) เพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจในด้านเชื้อเพลงชีวภาพ (Biofuels) และไบโอเคมคิอล (Biochemicals)

นวัตกรรมสู่อนาคต

เพื่อให้บริษัทฯ รักษาความสามารถทางการแข่งขันท่ามกลางความท้าทายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงวางกลยุทธ์ด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสามกลุ่มธุรกิจดังต่อไปนี้

กลุ่มธุรกิจปัจจุบัน

 • Upstream Process Technology
 • Upstream Products
 • Polymers Products
 • Polyolefin Catalysts
 • Downstream Technology

มุ่งเน้นด้านการรักษาและการเพิ่มพูนขีดความสามารถทางการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจฯ ผ่านการดำเนินงานวิจัยทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและลิตภัณฑ์ของกลุ่มธุรกิจต้นน้ำและปลายน้ำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตัวเร่งปฏิกิริยาในกลุ่มพอลิเมอร์เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ตลาดและความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน

กลุ่มธุรกิจที่กำลังเติบโต

 • Compounding
 • Polyurethane Technology
 • Bio-based Chemicals & Bioplastics
 • Performance Chemicals & Materials for Growth

มุ่งเน้นด้านการผสานความร่วมมือกับเครือข่ายนวัตกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจ ทั้งทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกคอมเปาวด์ โพลียูรีเธน เคมีภัณฑ์และพลาสติกชีวภาพ ตลอดจนเคมีภัณฑ์และวัสดุประสิทธิภาพสูงอื่นๆ

กลุ่มธุรกิจใหม่

 • Advanced Materials
 • Materials for Clean & Green Technology
 • Specialty Chemicals/Materials

มุ่งเน้นด้านการพัฒนาวัสดุขั้นสูง วัสดุสำหรับเทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเคมีภัณฑ์และวัสดุชนิดพิเศษ เพื่อเป็นการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ตามแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกและตลาด ทั้งนี้ครอบคลุมตั้งแต่การหากลุ่มลูกค้าถึงการหาตลาดใหม่ๆ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรด้านวิจัยพัฒนาให้สอดรับกับเป้าหมายอย่างชัดเจน และดำเนินการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรและเครือข่ายด้านวิจัยพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินงานด้านวิจัยพัฒนา ตลอดถึงการต่อยอดทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และเครือข่ายด้านการตลาดกับพันธมิตรภายนอก ให้สามารถผลักดันงานวิจัยพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ทั้งภายในและต่างประเทศได้อย่างก้าวกระโดด สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ

กระบวนการพัฒนาด้านนวัตกรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความซับซ้อน ความไม่แน่นอน ตลอดจนความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อนวัตกรรมของบริษัทฯ จึงได้กำหนดกระบวนการในการพิจารณาโครงการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมโดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมด้านต่างๆ ตั้งแต่เทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา ความคุ้มครองด้านการลงทุน ไปจนถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

COLLABORATION